نت کار
1. امکان سنجی
2. انتخاب سرویس
3. وضعیت مودم
4. فرم متقاضی
5. گزارش خرید

ثبت نام آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL داتک

کاربر گرامی توجه نمایید:

این صفحه ویژه ثبت نام مشترکین جدید شرکت داتک میباشد. لطفا جهت تمدید اشتراک به بخش مربوطه مراجعه نمایید.

با عرض تبریک , داتک مفتخر به سرویس دهی به شما می‌باشد

کاربر گرامی متاسفانه در حال حاضر داتک برای منطقه مخابراتی شما پورت باز ندارد

کاربر گرامی متاسفانه داتک قادر به سرویس دهی به شما نمی‌باشد

انتخاب نوع سرویس ADSL داتک

پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت داتک

16Mb - هفت ماهه
7000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,800,000 ریال
قابل پرداخت : 3,052,000 ریال
هفت ماهه 7000 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 14000 گیگابایت ترافیک داخلی
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت داتک

8Mb - سه ماهه
3000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 990,000 ریال
قابل پرداخت : 1,079,100 ریال
سه ماهه 3000 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 6000 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

16Mb - یکساله
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,600,000 ریال
قابل پرداخت : 10,464,000 ریال
یکساله 1200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2400 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

16Mb - شش ماهه
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,800,000 ریال
قابل پرداخت : 5,232,000 ریال
شش ماهه 600 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

16Mb - سه ماهه
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
سه ماهه 300 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

16Mb - یک ماهه
100 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
قابل پرداخت : 872,000 ریال
یک ماهه 100 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 200 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

8Mb - یکساله
960 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,000,000 ریال
قابل پرداخت : 6,540,000 ریال
یکساله 960 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1920 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

8Mb - شش ماهه
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
شش ماهه 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

8Mb - سه ماهه
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
سه ماهه 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

8Mb - یک ماهه
80 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
قابل پرداخت : 545,000 ریال
یک ماهه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

4Mb - یکساله
720 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,800,000 ریال
قابل پرداخت : 5,232,000 ریال
یکساله 720 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1440 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

4Mb - شش ماهه
360 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
شش ماهه 360 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 720 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

4Mb - سه ماهه
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
سه ماهه 180 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

4Mb - یک ماهه
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 400,000 ریال
قابل پرداخت : 436,000 ریال
یک ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

3Mb - یکساله
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,200,000 ریال
قابل پرداخت : 4,578,000 ریال
یکساله 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

3Mb - شش ماهه
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,100,000 ریال
قابل پرداخت : 2,289,000 ریال
شش ماهه 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

3Mb - سه ماهه
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,050,000 ریال
قابل پرداخت : 1,144,500 ریال
سه ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

3Mb - یک ماهه
40 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 350,000 ریال
قابل پرداخت : 381,500 ریال
یک ماهه 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 80 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

2Mb - یکساله
360 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
یکساله 360 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 720 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

2Mb - شش ماهه
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
شش ماهه 180 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

2Mb - سه ماهه
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
قابل پرداخت : 817,500 ریال
سه ماهه 90 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 180 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

2Mb - یک ماهه
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 250,000 ریال
قابل پرداخت : 272,500 ریال
یک ماهه 30 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 60 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

1Mb - یکساله
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
یکساله 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

1Mb - شش ماهه
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
شش ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

1Mb - سه ماهه
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 600,000 ریال
قابل پرداخت : 654,000 ریال
سه ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

1Mb - یک ماهه
20 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 200,000 ریال
قابل پرداخت : 218,000 ریال
یک ماهه 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 40 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

512Kb - سه ماهه
3 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 375,000 ریال
قابل پرداخت : 408,750 ریال
سه ماهه 3 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 6 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

512Kb - یک ماهه
1 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 125,000 ریال
قابل پرداخت : 136,250 ریال
یک ماهه 1 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2 گیگابایت ترافیک داخلی

انتخاب مودم و شرایط نصب

لطفا وضعیت مودم خود را مشخص کنید !

انتخاب وضعیت مودم
مودم دارم ، فقط هزینه رانژه
مودم دارم، نیازمند به نصب توسط کارشناس نیستم. هزینه رانژه مبلغ 600,000 ریال می‌باشد که به فاکتور اضافه می‌گردد.
مودم دارم ، هزینه رانژه و نصب
مودم دارم و نیازمند به نصب توسط کارشناس هستم. هزینه رانژه مبلغ 600,000 ریال و هزینه نصب 300,000 ریال به فاکتور اضافه می‌گردد. هزینه ایاب و ذهاب با توجه به مسافت در زمان نصب نقدا دریافت می‌گردد.
مودم ندارم ، هزینه رانژه و انتخاب مودم
مودم ندارم، هزینه رانژه مبلغ 600,000 ریال و هزینه نصب 300,000 ریال و هزینه مودم به فاکتور اضافه می‌گردد. هزینه ایاب و ذهاب با توجه به مسافت در زمان نصب نقدا دریافت می‌گردد.

انتخاب مودم

ثبت مشخصات متقاضی

گزارش خرید و تائید نهایی

شرح کالا و خدمات مبلغ (ریال)
کد تخفیف :

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی
زمان مورد نیاز جهت دایری سرویس اینترنت حدود 3 الی 5 روز کاری می باشد

پرداخت