نت کار

نت کار | عاملیت رسمی فروش داتک
سرویس های مندرج در جداول زیر دارای تائیدیه 520436،520073،518605،520374،520375،520376،520373 از سازمان تنظیم مقررات می باشند.

پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت داتک

16Mb - هفت ماهه
7000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,800,000 ریال
قابل پرداخت : 3,052,000 ریال
هفت ماهه 7000 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 14000 گیگابایت ترافیک داخلی
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت داتک

8Mb - سه ماهه
3000 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 990,000 ریال
قابل پرداخت : 1,079,100 ریال
سه ماهه 3000 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 6000 گیگابایت ترافیک داخلی
ثبت نام جدید
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

16Mb - یکساله
1200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,600,000 ریال
قابل پرداخت : 10,464,000 ریال
یکساله 1200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2400 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

16Mb - شش ماهه
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,800,000 ریال
قابل پرداخت : 5,232,000 ریال
شش ماهه 600 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

16Mb - سه ماهه
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
سه ماهه 300 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

16Mb - یک ماهه
100 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
قابل پرداخت : 872,000 ریال
یک ماهه 100 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 200 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

8Mb - یکساله
960 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,000,000 ریال
قابل پرداخت : 6,540,000 ریال
یکساله 960 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1920 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

8Mb - شش ماهه
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
شش ماهه 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

8Mb - سه ماهه
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
سه ماهه 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

8Mb - یک ماهه
80 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
قابل پرداخت : 545,000 ریال
یک ماهه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

4Mb - یکساله
720 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,800,000 ریال
قابل پرداخت : 5,232,000 ریال
یکساله 720 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1440 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

4Mb - شش ماهه
360 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
شش ماهه 360 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 720 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

4Mb - سه ماهه
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
سه ماهه 180 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

4Mb - یک ماهه
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 400,000 ریال
قابل پرداخت : 436,000 ریال
یک ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

3Mb - یکساله
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,200,000 ریال
قابل پرداخت : 4,578,000 ریال
یکساله 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

3Mb - شش ماهه
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,100,000 ریال
قابل پرداخت : 2,289,000 ریال
شش ماهه 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

3Mb - سه ماهه
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,050,000 ریال
قابل پرداخت : 1,144,500 ریال
سه ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

3Mb - یک ماهه
40 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 350,000 ریال
قابل پرداخت : 381,500 ریال
یک ماهه 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 80 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

2Mb - یکساله
360 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
یکساله 360 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 720 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

2Mb - شش ماهه
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
شش ماهه 180 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

2Mb - سه ماهه
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
قابل پرداخت : 817,500 ریال
سه ماهه 90 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 180 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

2Mb - یک ماهه
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 250,000 ریال
قابل پرداخت : 272,500 ریال
یک ماهه 30 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 60 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

1Mb - یکساله
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
یکساله 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

1Mb - شش ماهه
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
شش ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

1Mb - سه ماهه
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 600,000 ریال
قابل پرداخت : 654,000 ریال
سه ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

1Mb - یک ماهه
20 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 200,000 ریال
قابل پرداخت : 218,000 ریال
یک ماهه 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 40 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

512Kb - سه ماهه
3 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 375,000 ریال
قابل پرداخت : 408,750 ریال
سه ماهه 3 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 6 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت داتک

512Kb - یک ماهه
1 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 125,000 ریال
قابل پرداخت : 136,250 ریال
یک ماهه 1 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2 گیگابایت ترافیک داخلی